مقالات و پایان نامه ها

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی چیست ؟ برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (986)

4-1-2-2- قابلیت تفکیک90 4-2- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین96 4-2-1- امکان اعمال قوانین ملی96 4-2-2- امکان اعمال قواعد بین‌المللی98نتیجه‌گیری:102منابع و ماخذ:104 چکیده:با وجودی که قواعد رتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (987)

2-10- 2- قارچ میکوریزا آربسکولار و واکنش گیاهان……………………………………………………………………. 32 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (988)

2-10- 2- قارچ میکوریزا آربسکولار و واکنش گیاهان……………………………………………………………………. 32فصل سوم- مواد و روشها3-1- مطالعات جوانهزنی بذر……………………………………………………………………………………………………. 353-1-1- آزمایش سطوح مختلف اکسیدروی نانو و معمولی بر شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه لوبیا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 353-2- مطالعات گلخانهای …………………………………………………………………………………………………………. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (980)

1-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق271-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق281-4: ارکان مسئولیت مدنی291-4-1:وجود ضرر291-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر291-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه301-4-2:فعل زیانبار311-4-3:رابطه سببیت321-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب331-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب331-4-3-3:نظریه سبب متعارف و اصلی331-5:منابع مسئولیت مدنی341-5-1:منابع عام341-5-1-1:قانون ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (981)

4-2-5- روابط مکان مند:344-2-6- روابط تکاملی انسان و طبیعت:374-3- جدول هیرواگین395- شهر طبیعت دوست:415-1- شهرهای بایوفیلیک کدامند:425-1-1- شاخصه های یک شهر بیوفیلیک:435-1-2- توصیف شهرهای بایوفیلیک:455-2- استراتژی های زیست تقلیدی برای شهرها:465-3- فرم و شکل کلی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (982)

اهداف راهنمایی:30اصول اساسی راهنمایی:32مشاور کیست؟34خصوصیات مشاور:34ضرورت مشاوره وراهنمایی در مدارس35هدف مشاوره تحصیلی :37هدایت تحصیلی در دبیرستان39ویژگی‌های مشاور از دیدگاه اسلام:39اصول مشاوره41مشاوره از دیدگاه اسلام:42عوامل موثر در لزوم و گسترش راهنمایی تحصیلی :44عوامل مؤثر در انتخاب ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (983)

مناسب نیستفهرست1فصل اول: کلیات پژوهش11.1بیان مسئله:21.2اهمیت و ضرورت تحقیق31.3هدف‌های تحقیق31.3.1هدف اصلی31.3.2اهداف فرعی41.4سوالات تحقیق41.5فرضیه‌های تحقیق51.5.1فرضیه اصلی51.5.2فرضیات فرعی51.6متغیرهای پژوهش61.6.1متغیر وابسته61.6.2متغیرهای مستقل61.7قلمرو پژوهش71.8تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد71.8.1بحران71.8.2پدافند غیرعامل71.8.3شیوه‌های اطلاع رسانی81.9روش پژوهش81.10جامعه‌آماری81.11پیشینه تحقیق81.11.1پایان نامه‌ها91.11.2پژوهش و مقالات101.11.3کتاب‌ها111.11.4سایر منابع152فصل دوم: ادبیات ادامه مطلب…

By 92, ago