مناسب نیست
فهرست
1فصل اول: کلیات پژوهش1
1.1بیان مسئله:2
1.2اهمیت و ضرورت تحقیق3
1.3هدف‌های تحقیق3
1.3.1هدف اصلی3
1.3.2اهداف فرعی4
1.4سوالات تحقیق4
1.5فرضیه‌های تحقیق5
1.5.1فرضیه اصلی5
1.5.2فرضیات فرعی5
1.6متغیرهای پژوهش6
1.6.1متغیر وابسته6
1.6.2متغیرهای مستقل6
1.7قلمرو پژوهش7
1.8تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد7
1.8.1بحران7
1.8.2پدافند غیرعامل7
1.8.3شیوه‌های اطلاع رسانی8
1.9روش پژوهش8
1.10جامعه‌آماری8
1.11پیشینه تحقیق8
1.11.1پایان نامه‌ها9
1.11.2پژوهش و مقالات10
1.11.3کتاب‌ها11
1.11.4سایر منابع15
2فصل دوم: ادبیات تحقیق17
2.1مقدمه18
2.2بخش اول – بحران19
2.2.1تعریف بحران19
2.2.2دیدگاه سنتی و جدید به بحران21
2.2.3انواع بحران21
2.2.4انواع بحران از نظر دخالت انسانی21
2.2.5انواع بحران از نظر سطوح22
2.2.6انواع بحران از نظر موضوع23
2.2.7دیگر تقسیم بندی‌های بحران25
2.2.8مدیریت بحران26
2.2.9فرآیند مدیریت بحران27
2.3بخش دوم – اطلاع رسانی و بحران30
2.3.1کارکرد رسانه در بحران31
2.3.2نقش اساسی رسانه‌ها در بحران32
2.3.3جایگاه رسانه در بحران33
2.3.4نقش رسانه‌ها در کاهش عوارض روانی بحران34
2.3.5رسانه‌ها و بحران‌های نوین35
2.4بخش سوم – جایگاه برق در رسانه‌ها36
2.4.1تاریخچه برق36
2.4.2ویژگی‌های عمومی صنعت برق36
2.4.3وضعیت برق در شرایط بحرانی40
2.4.4نمونه اخبار در زمینه قطع برق در شرایط بحران41
2.4.5وابستگی رسانه‌ها به برق43
2.5بخش چهارم – اطلاع رسانی در شرایط بحران44
2.5.1ده نکته خبری برای خبرنگاران و سردبیران در بحران45
2.5.2ارتباطات نیروهای خبری در بحران47
2.5.3انواع ابزار های رایج ارتباطی47
2.5.4سامانه‌های اطلاع رسانی عمومی و هشدار48
2.6بخش پنجم – شیوه‌های اطلاع رسانی54
2.6.1اطلاعیه‌های از پیش منتشر شده54
2.6.2رادیو55
2.6.3تلویزیون56
2.6.4رسانه‌های دیجیتال57
2.7چهارچوب نظری تحقیق58
2.7.1نظریه‌ی وابستگی مخاطبان58
2.7.2نظریه برجسته سازی60
2.7.3مدل ارتباطات بحران گونزالز- هررو و پرات62
2.7.4برنامه ریزی ارتباطات بحرانی استراتژیک – یوسلی (????)64
2.7.5برنامه ارتباطی قبل از بحران مارش و رابینز65
2.7.6عناصر ده‌گانه برنامه ارتباط بحران زرمان ( 1995)66
2.7.7نظریه مارپیچ مثبت و منفی رسانه‌ای67
2.7.8نظریه گالتونگ درباره بحران70
2.7.9نظریه اسکوگلند و اولسن درباره ایجاد ارتباط با رسانه ها71
3فصل سوم: روش شناسی73
3.1مقدمه74
3.2روش تحقیق75
3.3جامعه آماری75
3.4جامعه نمونه و روش نمونه‌گیری75
3.5تکنیک یا ابزار جمع‌آوری اطلاعات76
3.6اعتبار یابی پرسش‌نامه76
3.7روش‌های آماری تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها76
4فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها77
4.1مقدمه78
4.2بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی78
4.3بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی122
5فصل پنجم: نتیجه‌گیری130
5.1نتیجه‌گیری131
5.2نتیجه‌گیری و تحلیل131
5.3پیشنهادات135
5.3.1پیشنهادات عمومی135
5.3.2پیشنهاد برای تحقیق بعدی136
5.4محدودیت‌های تحقیق136
5.5منابع و مآخذ145
5.5.1منابع فارسی145
5.6منابع انگلیسی148
فهرست جداول
جدول 1 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد امکان مدیریت بحران توسط رسانه‌ها78
جدول 2 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی کاهش خسارات ناشی از بحران بوسیله اطلاع رسانی79
جدول 3- جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد هماهنگی بوسیله اطلاع رسانی80
جدول 4 – نمودار توزیع فراوانی جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی صرفا جنبه آموزشی داشتن رسانه‌ها81
جدول 5 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد مزاحمت رسانه‌ها در شرایط بحران82
جدول 6 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی دامن زدن رسانه‌ها به بحران83
جدول 7 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی رسانه‌ها به عنوان ارکان مدیریت بحران84
جدول 8 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد هماهنگی بین نهادها توسط رسانه‌ها85
جدول 9 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی دادن امکانات ویژه به رسانه‌ها در شرایط بحران86
جدول 10 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی رسانه‌‌ها به عنوان نخستین مراکز دریافت کننده برق87
جدول 11 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی مفید بودن انتشار اطلاعیه‌ها، خارج از محدوده بحران88
جدول 12 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی پیش‌بینی مراکزجایگزین‌رسانه‌ای89
جدول 13 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ایجاد مراکز رسانه‌ای متحرک90
جدول 14 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استقرار ایستگاه‌های رادیویی سیار91
جدول 15 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه‌ها92
جدول 16 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی امکان استفاده از شیوه‌های مختلف اطلاع رسانی با استفاده از پیش‌بینی شرایط93
جدول 17 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تاثیر آموزش اصحاب رسانه94
جدول 18 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی ارتباط دائم و تعامل مدیران بحران و اصحاب رسانه95
جدول 19 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی آموزش مدیران بحران در زمینه‌ی ارتباط با اصحاب رسانه در شرایط بحران96
جدول 20 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تنظیم و تدوین پیش‌نویس اخبار، اطلاعیه‌ها و برنامه‌های آموزشی97
جدول 21 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی فراهم آوردن امکان حضور اصحاب رسانه در کانون بحران‌های درحال وقوع99
جدول 22 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان استفاده عموم مردم از رسانه‌های سنتی100
جدول 23 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی امکان استفاده از رسانه‌های دیجیتال101
جدول 24 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از اطلاعیه‌های از پیش تکثیر شده102
جدول 25 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از رادیو برای اطلاع رسانی103
جدول 26 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از تلفن همراه برای اطلاع رسانی104
جدول 27 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از تلویزیون برای اطلاع رسانی105
جدول 28 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از روزنامه‌های منتشر شده در سایر نقاط106
جدول 29 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های طبیعی با بحران‌هایی که عامل انسانی دارند107
جدول 30 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران جنگ با سایر بحران‌ها108
جدول 31 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های سیاسی – امنیتی با سایر بحران‌ها109
جدول 32 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های اقتصادی با سایر بحران‌ها110
جدول 33 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی111
جدول 34 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن112
جدول 35 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان خارج از منطقه بحران، همجوار با بحران و غیر همجوار113
جدول 36 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل بحران؛ برای مردم و مسئولین114
جدول 37 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس جنسیت پاسخگویان115
جدول 38 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس سن پاسخگویان116
جدول 39 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی سابقه پاسخگویان117
جدول 40 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس تحصیلات پاسخگویان118
جدول 41 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس رشته تحصیلی پاسخگویان119
جدول 42 – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس سمت در حوزه پدافند غیر عامل120
جدول 43- جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارشناس پدافند یا رسانه121
جدول 44 – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره یک بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و نگرش کارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد.123
جدول 45 – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره دو بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و تامین برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس رابطه معنی داری وجود دارد.124
جدول 46 – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره سه بین شیوه‌ی اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی رابطه‌ی معنی داری وجود دارد.125
جدول 47 – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره چهار بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و پیش‌بینی‌های اصحاب رسانه رابطه‌ی معنی داری وجود دارد126
جدول 48 – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره پنج – بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و عدم و ابستگی صرف به رسانه‌های نوین (اینترنت، تلفن همراه و …) رابطه معنی داری وجود دارد.127
جدول 49 – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره شش – بین شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و نوع بحران رابطه معنا داری وجود دارد.128
جدول 50 – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره هفت – بین شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و مخاطبان هدف حوزه‌ی فعالیت رسانه رابطه معنی‌داری وجود دارد.129
فهرست نمودارها
نمودار 1 – عوامل تاثیر گذار بر نمایش و ارائه رسانه‌ای یک بحران68
نمودار 2 – نمودار توزیع فراوانی ایجاد امکان مدیریت بحران توسط رسانه‌ها78
نمودار 3 – نمودار توزیع فراوانی کاهش خسارات ناشی از بحران بوسیله اطلاع رسانی79
نمودار 4- نمودار توزیع فراوانی ایجاد هماهنگی بوسیله اطلاع رسانی80
نمودار 5- نمودار توزیع فراوانی صرفا جنبه آموزشی داشتن رسانه‌ها81
نمودار 6 – نمودار توزیع فراوانی ایجاد مزاحمت رسانه‌ها در شرایط بحران82
نمودار 7 – نمودار توزیع فراوانی دامن زدن رسانه‌ها به بحران83
نمودار 8 – نمودار توزیع فراوانی رسانه‌ها به عنوان ارکان مدیریت بحران84
نمودار 9 – نمودار توزیع فراوانی ایجاد هماهنگی بین نهادها توسط رسانه‌ها85
نمودار 10 – نمودار توزیع فراوانی دادن امکانات ویژه به رسانه‌ها در شرایط بحران86
نمودار 11 – نمودار توزیع فراوانی رسانه‌ها به عنوان نخستین مراکز دریافت کننده برق87
نمودار 12 – نمودار توزیع فراوانی مفید بودن انتشار اطلاعیه‌ها ، خارج از محدوده‌ی بحران88
نمودار 13- نمودار توزیع فراوانی پیش‌بینی مراکزجایگزین‌رسانه‌ای89
نمودار 14 – نمودار توزیع فراوانی ایجاد مراکز رسانه‌ای متحرک90
نمودار 15 – نمودار توزیع فراوانی استقرار ایستگاه‌های رادیویی سیار91
نمودار 16 – نمودار توزیع فراوانی نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه‌ها92
نمودار 17 – نمودار توزیع فراوانی امکان استفاده از شیوه‌های مختلف اطلاع رسانی با استفاده از پیش‌بینی شرایط93
نمودار 18 – نمودار توزیع فراوانی تاثیر آموزش اصحاب رسانه94
نمودار 19 – نمودار توزیع فراوانی ارتباط دائم و تعامل مدیران بحران و اصحاب رسانه95
نمودار 20 – نمودار توزیع فراوانی آموزش مدیران بحران در زمینه‌ی ارتباط با اصحاب رسانه در شرایط بحران96
نمودار 21 – نمودار توزیع فراوانی تنظیم و تدوین پیش‌نویس اخبار، اطلاعیه‌ها و برنامه‌های آموزشی98
نمودار 22 – فراهم آوردن امکان حضور اصحاب رسانه در کانون بحران‌های درحال وقوع99
نمودار 23 – نمودار توزیع فراوانی میزان استفاده عموم مردم از رسانه‌های سنتی100
نمودار 24 – نمودار توزیع فراوانی امکان استفاده از رسانه‌های دیجیتال101
نمودار 25 – نمودار توزیع فراوانی استفاده از اطلاعیه‌های از پیش تکثیر شده102
نمودار 26 – نمودار توزیع فراوانی استفاده از رادیو برای اطلاع رسانی103
نمودار 27 – نمودار توزیع فراوانی استفاده از تلفن همراه برای اطلاع رسانی104
نمودار 28 – نمودار توزیع فراوانی استفاده از تلویزیون برای اطلاع رسانی105
نمودار 29 – نمودار توزیع فراوانی استفاده از روزنامه‌های منتشر شده در سایر نقاط106
نمودار 30 – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های طبیعی با بحران‌هایی که عامل انسانی دارند107
نمودار 31 – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران جنگ با سایر بحران‌ها108
نمودار 32 – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های سیاسی – امنیتی با سایر بحران‌ها109
نمودار 33 – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های اقتصادی با سایر بحران‌ها110
نمودار 34 – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی111
نمودار 35 – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن112
نمودار 36 – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن113
نمودار 37 – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل بحران؛ برای مردم و مسئولین114
نمودار 38 – نمودار توزیع فراوانی براساس جنسیت پاسخگویان115
نمودار 39 – نمودار توزیع فراوانی براساس سن پاسخگویان116
نمودار 40 – نمودار توزیع فراوانی براساس سابقه در حوزه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران117
نمودار 41 – نمودار توزیع فراوانی براساس تحصیلات پاسخگویان118
نمودار 42 – نمودار توزیع فراوانی براساس رشته تحصیلی پاسخگویان119
نمودار 43 – نمودار توزیع فراوانی سمت در حوزه‌ی پدافند غیر عامل120
نمودار 44 – نمودار توزیع فراوانی کارشناس رسانه یا پدافند غیر عامل121
1 فصل اول: کلیات پژوهش
1.1 بیان مسئله:
بحران در ادبیات امروز، کلمه‌ای آشنا برای دولتمردان، علماء، متخصصان و عموم مردم می‌باشد و اینکه پیش از بحران می‌بایست از چه آمادگی‌هایی برخوردار بود و حین آن چه اقداماتی انجام داد تا خسارات ناشی از آن کاسته شده و پس از آن چگونه در حداقل زمان به بازسازی خسارات ناشی از آن پرداخت به یکی از مباحث جدّی در جوامع امروز تبدیل شده، بگونه‌ای که در اکثر کشورها یک سازمان و یا حتی وزارتخانه‌ای به این امر اختصاص داده شده است.
در کشور ما نیز باتوجه به شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی آن که تقریبا کشور در معرض تمامی انواع بحران‌ها قرارداده و علاوه برآن بصورت متناوب از جانب کشورهای قدرتمند مورد تهدید قرار می‌گیرد ؛ آمادگی برای مقابله با بحران‌ها و هر گونه اقدام خصمانه دشمن اعم از جنگ، خرابکاری، تحریم و … اجتناب ناپذیر می‌باشد.

در بحران‌های طبیعی احتمال وارد آمدن آسیب به زیرساخت‌ها وجود دارد؛ البته در این زمینه‌ معمولا پیش‌بینی‌های لازم پیش از ایجاد این زیرساخت‌ها به عمل می‌آید ولی در جنگ‌های نوین با توجه به اهمیت زیرساخت‌های حیاتی هر کشور، نخستین نقاطی که مورد حمله قرار می‌گیرند، این زیرساخت‌ها، علی الخصوص در حوزه‌ی انرژی می‌باشد. استراتژیک‌ترین انرژی که در حال حاضر تقریبا زندگی، کار و ارتباطات تمام افراد به آن بستگی دارد برق است و نیروگاه‌های تولید برق و خطوط انتقال آن به عنوان اولین زیرساخت‌هایی است که در صورت آسیب چه به دلیل بحران‌های طبیعی و چه در صورت حمله دشمن می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و برای مقابله با آسیب‌های آن چاره‌ای اندیشید.
قطع برق در جوامع امروز برابر با ایجاد بحران می‌باشد و اطلاع رسانی در شرایط بحران به ایجاد آرامش و کاهش خسارات ناشی از این بحران کمک شایانی می‌نماید، اما در شرایط قطع برق با عدم امکان اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مرتبط با برق از قبیل تلویزیون، رادیو، رسانه‌های مکتوب، اینترنت، تلفن همراه و … مواجه می‌باشیم، زیرا حتی در صورتیکه مخاطبان بوسیله ژنراتورهای خانگی یا باطری بتوانند دریافت کننده‌های خود را فعال نمایند فرستنده‌های محلی در ارسال محتوا با مشکل مواجه می‌باشند.
لذا برای این مورد باید چاره‌ای اندیشید که در کوتاهترین زمان و با حداقل امکانات، شرایط اطلاع رسانی توسط رسانه‌های عمومی در شرایط بحران ناشی از قطع برق را فراهم آورد. به همین منظور نسبت به بررسی این مساله از دیدگاه کارشناسان در حوزه‌ی پدافند غیر عامل و کارشناسان رسانه خواهیم پرداخت.
1.2 اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحرانی برای کاهش آسیب‌های ناشی از این بحران و همچنین تاثیرات مثبت روانی‌ای که اطلاع رسانی در این شرایط برای عموم مردم بوجود آورده و از ایجاد شایعات جلوگیری می‌نماید، امری است که پیش از این در تحقیقات گسترده‌ی علمی اثبات شده است.
با توجه به مشکلاتی که در اثر قطع برق بر سر راه اطلاع رسانی بوجود می‌آید می‌بایست نسبت به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی در این شرایط توسط رسانه‌ها اقدام و در نهایت به راهکاری برای این امر دست پیدا کرده و این راهکار را برای اطلاع رسانه‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط با موضوع قرار دهیم.
شرایط خاص کشورمان در حال حاضر و تهدیداتی که توسط کشورهای متخاصم نسبت به آن انجام می‌پذیرد نیز دلیل دیگری است که به عنوان انگیزه انتخاب این موضوع می‌باشد. در جنگ‌های امروز معمولا ابتدا کشورها از طریق رسانه‌ها شکست می‌خورند و سپس از طریق نیروهای نظامی مقابل، نمونه جنگ آمریکا- عراق سال ???? که در آن ابتدا شکست نیروهای عراقی توسط رسانه‌های حامی جنگ اعلام و چند روز بعد بغداد توسط نیروهای حمله کننده، اشغال شد.
در این تحقیق امیدواریم بتوانیم بستری مناسب برای شناسایی روش‌های اطلاع رسانی در شرایط بحرانی بدست آوریم و گامی هر چند کوچک در راستای کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها علی الخصوص بحران‌های ناشی از هجوم دشمن در کشورمان برداشته شود.
1.3 هدف‌های تحقیق
1.3.1 هدف اصلی
بررسی شیوه‌های مناسب برای اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دید کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه
1.3.2 اهداف فرعی
بررسی رابطه‌ی پیش بینی‌های اصحاب رسانه و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
بررسی رابطه‌ی تامین برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
بررسی رابطه‌ی تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
بررسی رابطه‌ی آموزش پیش از وقوع شرایط بحرانی و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
بررسی رابطه‌ی عدم وابستگی صِرف به رسانه‌های نوین و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
بررسی رابطه‌ی نوع بحران و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
1.4 سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
عوامل تاثیر گذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دید کارشناسان پدافند غیرعامل و رسانه چیست؟
سوالات فرعی تحقیق:
اطلاع رسانی مناسب به مدیریت بحران کمک می‌نماید یا برای آن مزاحمت ایجاد می‌کنند و به گسترش آن دامن می‌زنند؟
اطلاع رسانی مناسب در شرایط بحران، خسارات ناشی از بحران را کاهش می‌دهد؟
در شرایط بحرانی، رسانه‌ها صرفا وظیفه‌ی آموزش خواهند داشت؟
با توجه به حساسیت و اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحران، آیا باید خدمات ویژه‌ای به رسانه‌ها داد؟
آیا ایجاد مراکز رسانه‌ای متحرک (Mobile) برای اطلاع رسانی در شرایط بحرانی الزامی می‌باشد؟
نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه‌ها به محل وقوع بحران چه تاثیری بر مخاطبان خواهد داشت؟
پیش‌بینی‌های لازم در شرایط بحرانی چه تاثیری بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران می‌گذارد؟
ارتباط دائم و موثر مدیران بحران و اصحاب رسانه، پیش از وقوع بحران؛ چه تاثیری بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران دارد؟
چه ارتباطی بین اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و میزان استفاده عموم از رسانه‌های نوین وجود دارد؟
بهترین رسانه برای اطلاع رسانی در شرایط بحران، کدام رسانه است؟
انواع بحران چه تاثیری در شیوه‌های اطلاع رسانی دارند؟
موقعیت مخاطبان چه تاثیر در شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران دارد؟
1.5 فرضیه‌های تحقیق
1.5.1 فرضیه اصلی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بین نگرش کارشناسان و شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.
1.5.2 فرضیات فرعی
بین پیش بینی‌های اصحاب رسانه و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه‌ی معنی داری وجود دارد.
بین تامین برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد
بین آموزش پیش از وقوع شرایط بحران و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.
بین عدم وابستگی صِرف به رسانه‌های نوین و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد
بین نوع بحران و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معناداری وجود دارد.
1.6 متغیرهای پژوهش
1.6.1 متغیر وابسته
در این پژوهش متغیری که به بررسی عوامل مختلف برآن می‌پردازیم، “شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران” می‌باشد؛ که منظور ما از شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران، چگونگی انتقال پیام‌ها به عموم مردم با استفاده از وسایل ارتباط جمعی است. در این پژوهش رسانه‌ها به عنوان شیوه‌ی اطلاع رسانی در نظر گرفته شده‌اند و عوامل موثر بر استفاده از انواع رسانه‌ها و همچنین قابلیت استفاده از هر رسانه در بحران‌ها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.
1.6.2 متغیرهای مستقل
نگرش مدیران بحران: اینکه مدیران بحران به اطلاع رسانی دیدی مثبت دارند یا اطلاع رسانی را به نوعی مزاحم فعالیت خود می‌دانند در فراهم آوردن امکانات لازم برای استفاده از شیوه‌های مختلف اطلاع رسانی تاثیر گذار می‌باشد.
لحاظ نمودن مراکز اطلاع رسانی به عنوان مراکز حساس: در این پژوهش دید شرکت کنندگان به میزان اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحران و هم رده قراردادن این مراکز با سایر مراکز حساس، یکی دیگر از متغیرهای مستقل می‌باشد.
تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی: پیش بینی بحران‌ها و شرایط بوجود آمده درآن و تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی که بتوانند بدون دسترسی به زیرساخت‌ها به اطلاع رسانی از شیوه‌های مختلف بپردازند.
پیش بینی اصحاب رسانه از شرایط بحرانی: میزان آشنایی اصحاب رسانه با شرایط بحرانی و پیش‌بینی این شرایط و در نتیجه تامین امکانات و تجهیزات مناسب برای اطلاع رسانی در این شرایط از عوامل تاثیر گذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران می‌باشد.
آموزش مدیران بحران برای ارتباط با رسانه‌ها: میزان آشنایی مدیران بحران و همچنین آموزش این مدیران برای ارتباط با رسانه‌ها از دیگر عوامل تاثیرگذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران در نظر گرفته شده است.
نوع بحران: از عوامل دیگر تاثیرگذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق، نوع بحران می‌باشد، اینکه بحران انسانی است یا طبیعی، سیاسی است یا جنگ و … می‌تواند بر شیوه‌های اطلاع رسانی تاثیرگذار باشد.
1.7 قلمرو پژوهش
این پژوهش از نظر موضوعی به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران ناشی از قطع برق می‌پردازد، قطع برقی که خود ناشی از وجود یک بحران دیگر مانند سیل، زلزله، جنگ یا بحران‌های اقتصادی رخ داده و از یک سو امکان دریافت اخبار و اطلاعات را برای مخاطبان محدود می‌نماید و از سوی دیگر رسانه‌ها را برای اطلاع رسانی دچار مشکل می‌کند. زمان انجام این تحقیق از زمستان 1392 تا پاییز 1393 می‌باشد و این تحقیق در تهران صورت پذیرفته است.
1.8 تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد
1.8.1 بحران
بحران پیشامدی است که بصورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه و یا جامعه می‌انجامد. بحران باعث بوجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است. بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند. بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره‌های متعارف و واکنش های گسترده می شود و آسیب ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آورد. (حسینی، 1387؛ 15)
1.8.2 پدافند غیرعامل
پدافند غیر عامل به مجموعه‌ی اقداماتی اطلاق می‌گردد که مستلزم به کارگیری جنگ‌افزار و عملیات مستقیم نبوده و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات، تاسیسات حیاتی حساس نظامی، غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. (عظمتی، ????؛ ???)
1.8.3 شیوه‌های اطلاع رسانی
در این تحقیق منظور ما از شیوه‌های اطلاع رسانی، چگونگی انتقال پیام‌ها به عموم مردم با استفاده از وسایل ارتباط جمعی می‌باشد. دامنه‌ی این شیوه‌ها بسیار گسترده بوده و تقسیم‌بندی آنها بصورت جامع و مانع امری مشکل می‌باشد، لذا ما با تعریف رسانه‌ها و تقسیم بندی آنها براساس رسانه نسبت به معرفی شیوه‌های اطلاع رسانی می‌پردازیم.
1.9 روش پژوهش
در این پژوهش از روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخته، برای بررسی نظرات شرکت کنندگان در نظرسنجی استفاده می‌گردد.
1.10 جامعه‌آماری
با توجه به محدودیت‌هایی که در خصوص بودجه پژوهش و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه دارند جامعه آماری در نظر گرفته شده برای این پژوهش نمونه در دسترس که شامل 40 نفر از کارشناسان رسانه و 20 نفر از کارشناسان پدافند غیر عامل می‌باشند استفاده شده است.
1.11 پیشینه تحقیق
در مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در مراکز و سازمان‌های مختلف مانند کتابخانه ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی خبر، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و علوم و تحقیقات، مرکز مطالعات و سنجش صدا و سیما، وزارت کشور و …، به منظور دست یافتن به مباحث نظری و تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع این پژوهش، مشخص گردید که طرح‌های پژوهشی و یا مطالعاتی که بطور مستقیم در این رابطه (شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران ناشی از قطع برق) باشد، وجود ندارد. البته در زمینه رسانه و بحران با توجه به بررسی‌های صورت گرفته نسبت به چند سال گذشته پیشرفت خوبی صورت گرفته و تعدادی کتاب، مجموعه‌ی مقالات، مصاحبه، جزوه، لوح فشرده‌ی آموزشی و دو همایش با عنوان نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران و همایش ملی رسانه ملی و مدیریت بحران به همراه چند نمونه پایان نامه به دست آمد.
1.11.1 پایان نامه‌ها
برای انجام این پژوهش از دو پایان نامه بصورت ویژه به شرح زیر استفاده شد:
* بررسی نقش رسانه‌ها در دوران بحران با مطالعه موردی حادثه سقوط هواپیمای C130 می‌باشد که توسط معصومه رشیدی در سال 1386 و در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام شده است. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر داوودصفایی و استاد مشاور آن دکتر غلامرضا آذری می‌باشد. از نتایج این پایان نامه که در این تحقیق نیز استفاده شده است می‌توان به نقش آموزش در شیوه تهیه اخبار و گزارشات در شرایط بحرانی و نگرش افراد به موضوع اطلاع رسانی در شرایط بحران و نحوه تعامل رسانه‌ها با محیط یاد کرد.
* بررسی نقش رسانه ملی در مدیریت بحران سیاسی مطالعه موردی پرونده هسته‌ای که توسط منظر عالی‌نژاد در سال 1387 و در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام شده است. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر صدیقه ببران و استاد مشاور آن دکتر حسن خجسته می‌باشد.
اسامی برخی از پایان نامه‌هایی که در زمینه‌ی رسانه و بحران انجام شده به شرح زیر می‌باشد:
* رسانه‌های خبری و زلزله: بررسی دیدگاه‌های روزنامه نگاران، امداد گران و مردم در خصوص آماده سازی، امداد رسانی، مشارکت همگانی و کاهش خطرات / دانشگاه علامه طباطبایی
* بررسی تحلیل محتوای پوشش رسانه‌ای بحران افغانستان و بررسی اخبار و مطالب منعکس شده پیرامون واقعه ?? سپتامبر/ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
* نقش وسایل ارتباط جمعی در جنگ دوم خلیج فارس / دانشگاه امام صادق (ع)
* بررسی مدیریت بحران در فناوری اطلاعات برای دانشگاه‌ها / دانشگاه امام صادق (ع)
* نقش صدا و سیما در مدیریت بحران پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری از منظر کارشناسان / دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
* استراتژی‌های ارتباطی در مدیریت بحران اجتماعی با استفاده از قابلیت‌های فضای مجازی از دیدگاه متخصصین / دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
* بررسی نقش ساختاری روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران‌های جامعه / دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
* نقش رسانه‌های دیداری در بحران‌های سیاسی با مطالعه عملکرد شبکه‌های خبری بی‌بی‌سی، الجزیره و العربیه در خیزش‌های مردمی خاورمیانی در سال ???? / دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم سیاسی.
* بررسی دیدگاه اساتید علوم ارتباطات در خصوص میزان تاثیر روزنامه‌نگاری بحران بر کاهش نگرانی مخاطبین / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
* بررسی نقش رسانه‌ها در دوران بحران (????)/ دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی
1.11.2 پژوهش و مقالات
پژوهش و مقالات مختلفی در زمینه‌ی رسانه‌ها و بحران طی چند سال گذشته انتشار یافته‌اند که تنها در کتابخانه‌ی ملی نام ??? عدد از این مقاله‌ها با کلید واژه‌ی “رسانه و بحران” قابل مشاهده است. اما مجموعه مقالاتی در قالب کتاب یا مجله بصورت اختصاصی در زمینه رسانه و بحران انتشار یافته که در زیر به معرفی این مجموعه مقالات می‌پردازیم.
1.11.2.1 پژوهش نامه – رسانه و مدیریت بحران ? و ?
در این مجموعه مقالات که در قالب دو مجموعه توسط معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک زیر نظر دکتر سید رضا صالحی نشر یافته مقالاتی با عناوین ذیل منتشر شده است:
رسانه و مدیریت بحران?
* برنامه ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی / دکتر محمد سلطانی‌فر – محمودرضا مرتضوی
* “مدیریت رسانه” کلیدی‌ترین ابزار برای “مدیریت بحران” / میثم سام بند – سید محمودرضا مرتضوی
* نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های سیاسی / حسن سبیلان اردستانی
* مدیریت رسانه‌ها در جوامع بحران زده: مطالعه موردی افغانستان / شهرود امیر انتخابی – جواد حیران نیا
* مدیریت پیام رسانه؛ نظام‌مندی و ارزیابی یک فرآیند / شهناز هاشمی – محمودرضا مرتضوی
* مدیریت بحران در فضای سایبر و جامعه شبکه‌ای / سید مسعود رجبی
* کارکرد رسانه‌ها در مدیریت بحران / بهاره نصیری
رسانه و مدیریت بحران ?
* مفهوم‌شناسی مدیریت بحران‌های بین‌المللی/ دکتر فیاض زاهد ـ دکتر محمد سلطانی‌فر
* مدیریت رسانه‌ها: مطالعه موردی جنگ آمریکا ـ عراق 2003/ حمید ضیایی‌پرور
* رسانه، دولت و جنگ: نوشتاری پیرامون رابطه رسانه‌ها و دولت در زمان جنگ/علی احمدی
* نقش رسانه در هدایت، فرو نشاندن و مدیریت بحران/ مریم طاهریان
* جنگ پایان‌ناپذیر رسانه‌ها/ برگردان و خلاصه: شهرود امیرانتخابی ـ جواد حیران‌نیا
1.11.2.2 فصل‌نامه‌ی پژوهش و سنجش
این فصل‌نامه که توسط مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود در شماره‌های ??،?? و ??،?? به بررسی رسانه و مدیریت بحران پرداخته و طی مقالات ارائه شده در این فصل‌نامه رسانه و بحران از منظر‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.
1.11.2.3 مجموع مقالات رسانه و مدیریت بحران
این مجموعه مقالات در گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر دکتر محمد سلطانی‌فر تهیه و در تابستان ???? انتشار یافته است. برخی از مقالات انتشار یافته در این مجموعه به شرح زیر است:
* مفهوم شناسی مدیریت بحران‌های بین‌المللی / فیاض زاهد – محمد سلطانی‌فر
* مدیریت رسانه‌ها: مطالعه موردی جنگ آمریکا – عراق ???? / حمید ضیایی‌پرور
* مدیریت گروه خبری در بحران / محمودرضا مرتضوی – منصوره مرادی
* نقش رسانه در هدایت، فرونشاندن و مدیریت بحران / مریم طاهریان
* کارکرد رسانه‌ها در مدیریت بحران / بهاره نصیری
1.11.3 کتاب‌ها
از مجموعه کتاب‌هایی که بصورت مستقیم با موضوع رسانه و بحران می‌باشند می‌توان از این کتاب‌ها نام برد:


دیدگاهتان را بنویسید